top of page
Logo_naweb.png
Logo_naweb.png

O NÁS

Členovia

Budovy pre budúcnosť je platforma združujúca právnické osoby (združenia, asociácie, zväzy), ktoré plne a bez výhrad súhlasia a aktívne podporujú poslanie Budov pre budúcnosť. Pridruženými členom sa môže stať právnická, ale aj fyzická osoba.  Naši  členovia vzájomne rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností.

Zakladajúci členovia

Logo-SKGBC-Z-C-1db954_1.jpg

Slovenská rada pre zelené budovy

SKGBC sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

združ.png

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

ZPOBD chce spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Riadni členovia

Slovenergo.png

SLOVENERGOokno

Združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien. Vydáva Oprávnenia na označovanie okien energetickými štítkami.

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií 

minera.png

AVMI sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií.

apes.png

Asociácia poskytovateľov energetických služieb

Asociácia poskytovateľov energetických služieb podporuje využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.

CleanShot 2024-03-02 at 22.23.19_2x.png

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

SZCHKT je nezávislá organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby v odbore s cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne

Pridružení členovia

stu.jpeg

Fakulta architektúry a dizajnu

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

citergo.png

Citenergo 

Citenergo je záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť, ktoré vzniklo z iniciatívy Únie miest Slovenska, Energetického centra Bratislava a s podporou európskej asociácie Energy Cities. 

Zakldajuc
Riadni
PRidružení
bottom of page